Meet the team

Board Members

Amit V. Tacker

Ankit Sen

Ashwatrai Yennagudde

Charu Sandhu

Parag Saigonkar

Ritesh Anand

Shobhit Gupta

Sumit Agarwal

Vinay Chaudhry

Team Members

Gurucharan Bajaj

Kavita Dhingra

Ravdeep Sawhney

Sheba Sharma